Thursday, February 24, 2011

CAMP MIZPAH 2010 SONGBOOK 1/13

COME NOW IS THE TIME TO WORSHIP
Brian Doerksen

D D2 Dsus D
Come, now is the time to worship
A Em7 G
Come, now is the time to give your heart
D D2 Dsus D
Come, just as you are to worship
A Em7 G D
Come, just as you are before your God, come

G D D2
One day every tongue will confess you
are God
G D D2
One day every knew will bow
G Bm7
Still the greatest treasure remains for those
G A2
Who gladly choose you now

HERE I AM TO WORSHIP
Tim Hughes
D Asus
Light of the world
Em
You stepped down into darkness
D Asus
Opened my eyes
D/G
Let me see
D Asus Em
Beauty that made this heart adore you
D Asus D/G
Hope of a life spent in you
D
And here I am to worship
A/C#
Here I am to bow down
D/F# D/G
Here I am to say that you're my God
D
You're altogether lovely
A/C#
Altogether worthy
D/F# D/G
Altogether wonderful to me

King of all days
Oh so highly exalted
Glorious in Heaven above
Humbly you came to this earth you created
All for loves sake became poor
A D G
I'll never know how much it cost
To see my sins upon that cross
(X4)

SANCTUARY/WE EXALT THEE
D A
Lord prepare me to be a sanctuary
G D A
Pure and holy, tried and true

D A
With thanksgiving, I’ll be a living
G A D
Sanctuary for you
(Alternate chorus)
We exalt Thee, we exalt Thee
We exalt Thee, oh Lord
We exalt Thee, we exalt Thee
We exalt Thee, oh Lord
1. It is You Lord, who came to save
The heart and soul of every man
It is You Lord, who knows my weakness
Who gives me strength, with Thine own hands

2. Lead me on Lord, from temptation
Purify me from within
Fill my heart with your Holy Spirit
Take away all of my sin

AMAZING GRACE – ALLELUIA
D D/C
Amazing grace how sweet the sound
D/B D/A# D/A
that saved a wretch like me
D D/C
I once was lost but now am found
D/B D/A# D/A
was blind but now I see
D D/C
alleluia alleluia, allelu
D/B D/A# D/A
alleluia alleluia, alleluia
D D/C
alleluia alleluia, allelu
D/B D/A# D/A
alleluia alleluia, allelu, alleluia

Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Little ones to Him belong
They are weak but He is strong

TRADING MY SORROWS
Darrell Evans
G C2 Em D
I’m trading my sorrows
G C2 Em D
I’m trading my shame
G C2 Em D G
I’m laying them down for the joy of the
C2 Em D
Lord
G C2 Em D
I’m trading my sickness
G C2 Em D
I’m trading my pain
G C2 Em D G
I’m laying them down, for the joy of the
C2 Em D
Lord
G C2
And we say yes Lord, yes Lord, yes, yes,
Em D
Lord

Sunday Pre-School/Primary Lesson Outline (MARCH)

March
6 – Matt 17:1-9 - The Transfiguration
13 - Gen 3:1 -21 – The Fall (Adam and Eve)
20 - John 3:1-17 – Jesus Teaches Nicodemus
27 – Exodus 17:1 – 7 – Water From the Rock

Thursday, February 3, 2011

AYAW KABALAKA


ANG WALI SA IBABAW SA BUNGTOD
Mateo 6:24-34


Kadaghanan sa mga tawo maguol ug mabalaka. Nagahunahuna sila: “Aduna bay atong igo nga pagkaon? Aduna ba kitay ikabisti?”

Usa ka adlaw didto sa bungtod, si Jesus miingon ngadto sa katawhan: “Ayaw kamo pag-ingon, ‘Unsay atong kan-on? O unsay atong imnon? O unsay atong ikabisti?’ ”.

Siya miingon: “Tan-awa ang mga langgam. Ginapakaon sila sa inyong langitnong Amahan. Dili ba labaw pa man kamog bili kay kanila?”

“Nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti?” Si Jesus miingon. “Tan-awa ang mga bulak—giunsa nila pagtubo. Wala sila magbudlay, ni magkalinyas alang sa bisti. Apan bisan pa si Hari Solomon ang labing maayong mamisti, wala gani makabisti maingon sa unsa niining mga bulaka.”

“Kon ingon niini nga gibistihan sa Dios ang mga bulak, dili ba kamo labaw pa Niyang pagabistihan?” nangutana si Jesus, “Ang mga bulak dali rang mamatay. Gihigugma kamo sa Dios labaw pa niining mga bulaka.”

“Busa, ayaw na kamo pagkabalaka,” miingon si Jesus. “Ang Dios nagabantay kaninyo. PAdayon kamo nga mga anak sa Dios aron kining ubang mga butang ihatag ra kaninyo.”


MEMORY VERSE
“Itugyan ngadto Kaniya ang inyong kabalaka, kay Siya may kahangawa man alang kaninyo.”
~1 Pedro 5:7

ALAWITON
Ang mga langgam nga naglupad-lupad
Giatiman sa Dios way paglubad (repeat)
Ayaw kaguol, O igsoon ko.
Ang mga isda nga naglanguy-langoy
Giatiman sa Dios way danguy-ngoy (repeat)
Ayaw kaguol, O igsoon ko.
Ang mga bulak nga mibukadbukad
Giatiman sa Dios way paglubad (repeat)
Ayaw kaguol, O igsoon ko.

ALANG SA MGA GINIKANAN
Ang kalipay dili usa ka pagbati tungod sa mga butang nga nahitabo kanato. Ang kalipay usa ka kinaiya nga ania sa ato tungod sa unsay sulod sa atong kasingkasing. Kita mga kristohanon, nadawat nato si Jesus dinhi sa atong kasingkasing tungod sa dakong gugma sa atong Langitnong Amahan. Kita angay magmalipayon tungod sa pagluwas ni Jesu-Kristo kanato gikan sa silot sala. Magpasalamat kita sa Dios kanunay ug sa kalipay magsalig kita kaniya nga dili kita Niya pasagdan ug sa kanunay Iya kitang panalanginan sa atong mga kinahanglan matag-adlaw.

PAG-AMPO
Amahan namo nga langitnon, tabangi kami sa pagpuyo nga malipayon tungod sa Imong labawng gasa diha ni Jesus, nga nakabaton kami ug paglaum ug pagsalig sa Imong dakong gugma nga Ikaw kanunay nagapanalangin kanamo sa matag-adlaw. Sa ngalan ni Jesus, kami naga-ampo, Amen.


GAME: Birds and Lilies—Trusting God would provide our daily needs. Divide the group in 2. This game will enable kids to trust their team leader by obeying what their leader says on a relay while the kids are blindfolded to finish the race.

Example: ‘Go straight’, ‘Walk’, ‘Step to the left/right’.

Assure kids that it’s okay to stumble. ‘Do not worry’ - the leader will guide you.

THE TEN COMMANDMENTS


ANG PAGHATAG SA DIOS SA NAPULO KA MGA SUGO
Exodo 19 ug 20

Ang mga tawo sa Israel nanagpanaw gikan sa Egipto paingon sa ilang bag-ong puloy-anan. Unya miabut sila sa dapit sa Bukid sa Sina. Ang ilang pangulo nga si Moises miingon, “Dinhi una kita magpahimutang sa hamubong panahon.”

Samtang gipahimutang sa mga tawo ang ilang balongbalong, si Moises mitungas sa bukid ug nagpakigsulti sa Dios. Giingnan sa Dios si Moises, “Sultihi ang mga tawo nga labhan nila ang ilang bisti ug ipag-andam sila alang sa ikatulong adlaw. Nianang adlawa mokunsad Ako sa bukid sa Sinai. Moabut Ako sa mabaga nga panganod. Madungog sa mga tawo ang pagpakigsulti Ko kanimo aron kanunay silang motoo kanimo.”

Gibuhat kini sa mga tawo. Sa ikatulo ka adlaw dihay mabagang panganud sa ibabaw sa bukid, ug dihay dalugdog ug kilat. Ang bukid nag-aso ug kini nauyog. Nadunggan nila ang makusog nga tingog sa budyong. Mikurog ang tanang katawhan apan wala sila motungas sa bukid. Gisultihan sila sa Dios nga dili kana nila buhaton.

Samtang nagkalayo ang bukid, ang Dios misulti ngadto sa katawhan. Gisultihan Niya sila sa Iyang balaang kasugoan. Miingon Siya, “Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Kastigohon Ko ang dili masinugtanon Kanako, apan magpakita Ako ug mahigugmaong kalooy niadtong nagatuman sa Akong Kasugoan.”

Ang mga tawo nahadlok. Giingnan nila si Moises, “Ikaw ang makigsulti kanamo ug kami magpatalinghug, apan ayaw pasultiha kanamo ang Dios.”

Si Moises miingon, “Ayaw kamo kahadlok, buot lang Makita sa Dios kon nahadlok ug gihigugma ba ninyo Siya sa ingon nga dili kamo magpakasala.” Unya mitungas na usab si Moises sa bukid ug nakigsulti sa Dios. Didto siya sa bukid sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii.

Didto sa bukid gihatag sa Dios kang Moises an duha ka papan sa bato. Dinhi niini nga bato gisulat sa Dios ang Iyang napulo ka sugo.

MEMORY VERSE
“Ang paghigugma alang sa Dios mao kini: nga pagabantayan ta ang Iyang mga sugo.” ~1 Juan 5:3

ALAWITON
Love the Lord Your God
Love the Lord your God with all your heart
and with all your soul and mind and love of all mankind as you would love yourself. (Repeat)
We’ve got Christians lives to live, we’ve got Jesus’ love to give
We’ve got nothing to hide, for in Him we all abide, Love...

ALANG SA MGA GINIKANAN
At Mt. Sinai the holy God gives Moses the Ten Commandments written on two tablets of stone, as well as other laws pertaining to their civic and religious lives.  The Law of God  - this “Old Covenant” was given to the Children of Israel to inform them that God demands holiness (perfect keeping of the law).  This covenant kept the Children of Israel together as a nation until the time of Jesus Christ, as God promised.  The Law shows us our sins.  But the Gospel – the “New Covenant” shows us our Savior Jesus Christ.  Obedience to the Law was then - and is now - always a spontaneous response to the Good News of the forgiveness of sins in Jesus Christ our LORD.

PAG-AMPO
Among Jesus, nga MAnluluwas, Imong balaod nagpakita kanamo nga kami sa matag-adlaw makasala. Nagkinahanglan kami sa Imong maluwasong gugma aron sa pagwagtang niining mga sala. Salamat sa pagkuha Mo sa among mga sala pinaagi sa Imong kamatayon sa krus alang kanamo. Tabangi kami matag-adlaw sa pagkinabuhi alang Kanimo. Amen


ACTIVITY: Try to memorize the Ten Commandments. Have at least 2 commandments memorize. Divide the commandments into 2 and write it under its category. Place only the numbers.

I Dili ka magbaton ug laing dios gawas Kanako.
II Dili mo gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala.
III Hinumduman mo ang adlaw sa igpapahulay sa pagba laan niini.
IV Tahura ang imong amahan ug inahan.
V Dili ka magpatay.
VI Dili ka manapaw.
VII Dili ka mangawat.
VIII Dili ka magbaton ug bakak laban sa imong isig katawo.
IX Dili ka mangibog sa balay sa imong silingan.
X Dili ka mangibog sa asawa sa imong silingan, o sa iyang sulugoon, o sa iyang asno, o maski unsa nga iya sa imong silingan.

CAIN AND ABEL


SI CAIN UG SI ABEL
Genesis 4:1-16

Ang GInoo naghigugma sa gihapon kang Adan ug Eba maski sila nakasala. Iya silang giamumahan ug gipanalangina ug daghang mga anak. Aduna silay duha ka anak nga lalaki nga si Cain ug si Abel. Gitudloan sila ni Adan ug Eba mahitungod sa Ginoo ug sa saad nga Manluluwas. Ug sa dihang dagko na sila si Cain nahimong mag-uuma ug si Abel magbalantay ug karnero.

Usa ka adlaw niana, naghalad si Cain ngadto sa GINOO ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel sa mga panganay sa iyang kahayopan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa GINOO. Nahimuot ang GINOO kang Abel ug sa iyang halad apan wala Niya dawata si Cain ug nagmug-ot siya. Ang GINOO miingon kang Cain, “Nganong nasuko ug nagmug-ot ka man? Kon mayo pa ang imong gibuhat, magmaya ka unta; apan kay daotan man, ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot motukob kanimo, busa kinahanglan buntogon mo kini.”
Unya si Cain miingon kang Abel, “MAnuroy ta.” Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon.

Ang GINOO nangutana kang Cain, “HAin man si Abel nga imong igsoon?” Si Cain mitubag, “Ambot! Magbalantay ba god ako sa akong igsoon?”

Unya miingon ang GINOO, “Nganong gihimo mo man kining ngil-ad nga buhat? Ang dugo sa imong igsoon nagasangpit kanako gikan sa yuta, sama sa usa ka tingog nga nangayog panimalos. KAron tinunglo ka na ug isalikway ka sa yuta nga daw mibuka sa iyang baba aron pagsuyop sa dugo sa imong igsoo gikan sa imong kamot. Kon mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimog abot, ug motagotago ug maglaaglaag ka sa kalibotan.”

Si Cain miingon sa GINOO, “Bug-at ra kayo kanako kining silota. Giabog mo ako gikan niining yutaa ug gikan sa imong atubangan. Maglaaglaag ug magtagotago ako sa kalibotan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako.”

Apan ang GINOO mitubag kaniya, “Dili kana mahitabo! Ang mopatay kanimo panimaslan ug silotan ko ug pito ka pilo.” Busa gibutangan sa GINOO ug patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Ug si Cain mipahilayo sa GINOO ug mipuyo sa yuta nga ginganlag Nod, sa silangan sa Eden.

MEMORY VERSE
“Ang GINOO dili sama sa tawo nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasingkasing.”
~ 1 Samuel 16:7

ALAWITON
Ginahigugma Ako Ni Jesus (Jesus Loves Me Tune)
Si Jesus nasayran ko nahigugma kanako,
Ang mga kabataan, Iya nga gibantayan

Ginahigugma, ako ni Jesus
Ginahigugma Ako sa Ginoo

Jesus’ nga kamatayon nabuksan ang langitnon.
Kasal-anan kong tanan Iya nga gihugasan.

Gihigugma ko Niya bisan ako maluya.
Ang langitnong grasya N’ya kanunay giandam N’ya.

Si Jesus sa kanunay ako N’ya pangga-on,
Sa akong kamatayon sa langit N’ya ko dad-on.

ALANG SA MGA GINIKANAN
Offering/thanksgiving/good works (cf: Hebrews 11:4,6): Atong tubag ngadto sa Dios nagagikan sa pagtoo. Atong gihimo unsay makapahimuot sa Dios sumala sa gugma alang Kaniya ug sa atong isigkatawo. Atong gugma sa atong isigkatawo nagagikan ug nagatubo sumala sa atong gugma ngadto sa Dios. Kon wala kitay pagtoo kang Kristo, ang pinakalabing buhat natong gihimo walay pulos diha sa Dios. Atong maayong buhat dili maoy paagi aron kita pagadawaton sa Dios (sama sa gihuna-huna ni Cain) apan kini hinuon usa ka paagi sa pagpakita sa pagpasalamat ngadto sa Dios sa labing bulahanong pagdawat kanato diha kang Kristo Jesus (sa gipakita ni Abel). Sa matag halad nato sa Dios ug sa atong isigkatawo, hinumduman ta nga ang Dios una nahigugma kanato.

PAG-AMPO
Dear Lord Jesus, tabangi kami sa paghigugma sa uban sama sa Imong paghigugma kanamo. Pasayloa kami sa among pagkadautan ug pagkamasuk-anon diha sa among pulong ug buhat. Salamat sa pagpakamatay diha sa krus alang sa kabayaran sa among mga sala. Amen.


ACTIVITY: - Idrowing ang mga halad ni Cain ug Abel sa ilang altar halaranan. Sirkulan dayon ang halad ni Abel diin kini gihalad niya uban sa matinuohon nga kasingkasing.The Boy Jesus At The Temple


ANG BATAN-ONG JESUS DIDTO SA TEMPLO
Lucas 2:41-52

Sa nagpanuigon na si Jesus ug napulog duha ka tuig, giuban Siya sa Iyang mga ginikanan ngadto sa templo sa Jerusalem. Matag tuig dihay mga tawo nga gikan sa nagkalainlaing dapit nga miabut sa Jerusalem aron pagsimba. Nagbaklay lamang sila paingon sa Jerusalem.

Pagkahuman nilag samba, ang mga ginikanan ni Jesus namauli uban sa ilang mga higala. Wala makauban si Jesus kanila apan nagdahum sila nga kuyog ra si Jesus sa panon. Sa pagkagabii gipangita nila si Jesus, apan wala nila Siya hikit-i. Pagkabuntag miagpas sila pagbalik sa Jerusalem.

Tulo ka adlaw ang ilang pinangita kang Jesus. Human sa tulo ka adlaw miadto sila sa templo. Ug didto sa templo nila hikit-I si Jesus nga nakigsulti sa mga magtutudlo. Ang mga tawo nga namati kang Jesus natingala sa Iyang pagpanabut ug sa Iyang pagpanubag.

Giduol ni Maria si Jesus ug gisultihan, “Anak, nganong gibuhatan Mo man kami sa ingon? Gipangita Ka namo sa lainlaing mga dapit.” Si Jesus mitubag, “Nganong gipangita pa man Ako ninyo? Wala ba diay kamo mahibalo nga anhi gayud Ako sa balay sa Akong Amahan?” Angay gayud unta nga sa templo dayon nila gipangita si Jesus tungod kay gisugdan na Niya pagtuman ang kabubut-on sa Iyang Amahan nga mao ang pagluwas sa mga tawo gikan sa ilang mga sala.

Bisan tuod Anak Siya sa Dios, gitahud gihapon ni Jesus si Maria ug si Jose. Miuban Siya pagbalik sa Nazaret. Ug masinugtanon Siya sa Iyang mga ginikanan dinhi sa yuta.

Si Jesus itubo ug nagdaku sa NAzaret. Ang Bibliya naga-ingon, “Si Jesus mitubo sa kaalam ug sa gidak-on ug sa kahimuot Kaniya sa Dios ug sa tawo.”


MEMORY VERSE
“Wala ba diay kamo mahibalo nga anhi gayud Ako sa balay sa Akong Amahan?”
~ Lucas 2:49

ALAWITON
BULAHAN ANG TAWO NGA MAGAPABILIN,
Diha kanunay mamati sa pulong sa Dios,
Unya ikalipay sa kinabuhi N’ya,
Ang paglakaw sa Balaod uban sa Ginoo.
KORO
Ug S’ya mahisama sa usa ka kahoy,
Nga mamunga ug ang dahon dili mangalaya,
Kay mga dautan dili makapildi,
Bisan asa s’ya paingon ang Dios kauban n’ya.

Ug magmauswagon tibook n’yang adlaw,
Kay s’ya wala mahisama sa mga dautan,
Ug gimatarong s’ya atubangan sa Dios,
Tungod sa iyang pagtoo diha sa Ginoo. (KORO)

PAG-AMPO
Among Langitnong Amahan, maski sa pagkabata ni Jesus, Siya nagtuman sa Imong kabubut-on ug nagbuhat alang sa among kaluwasan. Tabangi kami sa pagpuyo nga mapasalamatong pagkinabuhi, makanunayong mamati sa Imong Pulong, ug sa pagtuman dili lang Kanimo kondili uban usab sa mga tawo nga gibutang Mo sa among kiliran nga nag-amoma kanamo. Ug kon kami mapakyas, dad-a kami pagbalik diha Kanimo sa paghinulsol ug pagtoo, magasalig diha sa Imong kapasayloan ug sa Kaluwasan, diin si Jesus Imong bugtong Anak sa Iyang perfectong pagtuman, nakabaton kami. Kami naga-ampo, nagsalig diha kang Jesus, Amen.


ACTIVITY: MAZE
Tabangi ang mga ginikanan ni Jesus sa pagpangita Kaniya. Subaya ang hustong dalan sa hulagway aron Makita nila si Jesus.

Wednesday, February 2, 2011

Sunday Pre-School/Primary Lesson Outline

February
6 – Luke 2:40 – 52 – The Boy Jesus at the Temple
13 – Matt 5:21 – 37 – Cain and Abel
20 – Leviticus 19:1-2, 9 -18 – The Ten Commandments
27 - Matt 6:24 – 34 – Do Not Worry